IMM GRAFIC Iolanda Monge Martí Reserva de drets.

Queden reservats tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la informació d’IMM GRAFIC Iolanda Monge Martí dissenys, anagrames i imatges contingudes en aquestes pàgines.

Queda totalment prohibida qualsevol còpia o reproducció, retransmissió, cessió o redifusió, total o parcial i per qualsevol mitjà del contingut d’aquest web sense autorització prèvia i per escrit d’IMM GRAFIC Iolanda Monge Martí. Les dades personals facilitades de forma voluntària en aquest web s’inclouran en una base de dades que es conservarà a IMM GRAFIC Iolanda Monge Martí de manera confidencial i d’acord amb les disposicions contingudes al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, regulador del Tractament Automatitzat de Dades de Caràcter Personal així com qualsevol una altra disposició legal vigent en la matèria.

En qualsevol moment podeu adreçar-vos a nosaltres per consultar, actualitzar, rectificar o cancel·lar aquestes dades, comunicant-ho per escrit a iolanda@imm-grafic.com. Així mateix, les dades facilitades poden ser cedides a altres empreses del grup IMM GRAFIC Iolanda Monge Martí per poder informar-los dels nostres productes, serveis, novetats i/o promocions. Queda totalment prohibit efectuar links al nostre web sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit d’IMM GRAFIC Iolanda Monge Martí Aquest web i el seu contingut han estat elaborats de conformitat amb allò establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

 

Condicions dús.

IMM GRAFIC Iolanda Monge Martí adverteix que els materials i informacions continguts en aquest lloc web han estat inclosos a mer títol informatiu, per la qual cosa resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret IMM GRAFIC Iolanda Monge Martí, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis resultants o que tinguin connexió amb la utilització de la informació esmentada.

L’usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquest lloc web poguessin no reflectir la informació més recent dels serveis oferts per IMM GRAFIC Iolanda Monge Martí. Així mateix, aquests materials poden ésser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia. IMM GRAFIC Iolanda Monge Martí no es responsabilitza dels errors o omissions de què poguessin patir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d’aquest lloc web. Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals IMM GRAFIC Iolanda Monge Martí no exerceix cap mena de control.  IMM GRAFIC Iolanda Monge Martí no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés a aquests a través d’aquest lloc web tampoc no implica que recomani o aprovi els seus continguts. Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu compte i risc. L’usuari d’aquest lloc web, mitjançant el seu accés, s’obliga a utilitzar-lo de manera plenament d’acord amb les lleis i els usos del trànsit i respondrà, davant d’IMM GRAFIC Iolanda Monge Martí i/o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació. IMM GRAFIC Iolanda Monge Martí no serà responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

L’autor d’aquest lloc web tampoc no es fa responsable dels danys informàtics o d’altres tipus que puguin ocasionar a l’usuari visitant l’accés als continguts d’aquest lloc web. Per això, IMM GRAFIC Iolanda Monge Martí no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, IMM GRAFIC Iolanda Monge Martí no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o/a tercers.